Põhikiri

Võrumaa Talupidajate Liidu
P Õ H I K I R I


I. ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing, Võrumaa Talupidajate Liit registrikood 80016541/ edaspidi
  nimetatud VTL või ühing/ on eraomandi ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuv
  omaalgatuslik vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. VTL ühendab maal tegutsevaid
  füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks
  koostööks.
 2. Mittetulundusühingu nimi on Võrumaa Talupidajate Liit, asukoht Eesti Vabariik
  Võru linn.
 3. VTL on asutatud 04. Aprillil 1989.aastal. VTL on Eesti Vabariigis registreeritud ja
  tegutsev eraõiguslik juriidiline isik.
 4. VTL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II. VTL ÕIGUSLIK ALUS

 1. VTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Mittetulundusühingute
  seadusest ning muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

III. VTL TEGEVUSE EESMÄRGID

 1. Ühingu liikmete majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide kaitsmine ja
  esindamine, nii kodu- kui välismaal.
 2. Ühingu liikmete tegevuse koordineerimine ja info vahendamine.
 3. Koostöö ja kontaktide arendamine VTL ja välisriikide analoogsete ühenduste ja
  ühingute vahel.
 4. Koostööle ja vastastikusele usaldusele rajaneva ühistegevuse arendamine teiste
  ühingutega.
 5. Ühingu liikmete kutseoskuste täiendamine.
 6. Ühingu eesmärk ei ole oma liikmetele otsese ainelise tulu saamine ja jaotamine.

IV. VTL-i PÕHITEGEVUS

 1. VTL esindab oma liikmeid kohalikes omavalitsusorganites, riigivõimu ja –
  valitsemisorganites, kohtus ning suhetes teiste avalik-õiguslike ja eraõiguslike ning
  füüsiliste isikutega.
 2. Arendab välja ühistegelike organisatsioonide võrgu (nii majandus- kui muude
  ühenduste baasil), mis toetaks VTL-i mittetulunduslikku tegevust (töö seadusloomes,
  nõuandetegevus, huvide esindamine, suhtlemine kolmandate isikutega,
  informatsiooni vahendamine jne.)
 3. Korraldab liikmete täienduskoolitust ja nõuandeteenistust, edendab
  toiduainetööstuse ja põllumajandustoodete tootmise valdkonda, vahendab
  informatsiooni.
 4. Korraldab liikmete huvides tehinguid kinnisvaraga.
 5. Arendab kutsealast ja kultuurilist tegevust.
 6. Korraldab liikmete omavahelist koostööd, vastastikust abistamist ja kultuurilist
  suhtlemist ning koostööd põllumajanduslike teadusasutustega ja
  põllumajandustootjatega.
 7. Arendab turustustegevust.
 8. Arendab taluturismi.
 9. Arendab koostööd välisriikide talupidajatega ja nende ühendustega.
 10. Asutab sihtasutusi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
 11. Arendab maanoorsoo liikumist.
 12. Asutab ühingu osakondi ja teisi vajalikke struktuuriüksusi.
 13. Astub võimalusel ja vajadusel teiste ühingute ja nende liitude liikmeks.
 14. Annab ja käendab võimalusel lühiajalisi, tagastatavaid rahalisi laene.

V. VTL LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VTL-ist VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA
KORD

 1. VTL liikmeks on füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada talupidamist või
  toetada VTL eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
 2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel.
 3. Liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda ainult majandusaasta lõpul.
  4.Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei täida põhikirja,
  üldkoosoleku otsuseid või kahjustab olulisel määral VTL-i tegevust.
 4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige ei ole
  majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ja ei ole viimase kolme aasta
  jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel.
 5. Liige loetakse väljaastunuks peale VTL-ga võlgnevuste likvideerimist.
 6. Liikme väljaarvamise otsusest teatatakse talle kirjalikult.

VI. VTL-i LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Ühingu liikmel on õigus:
  1.1. osaleda vahetult või oma esindaja kaudu VTL-i juhtimises
  1.2. valida ja olla valitud VTL-i juhtimis- ja kontrollorganitesse
  1.3. kasutada kõiki VTL-i poolt pakutavaid teenuseid
  1.4. osa võtta kõigist VTL-i poolt korraldatavatest üritustest, saada informatsiooni
  ühingu tegevustest ja toimingutest
  1.5. esitada juhtorganitele kirjalikke arupärimisi ja ettepanekuid
  1.6. omada teisi põhikirjas sätestatud õigusi.
 1. Ühingu liige on kohustatud:
  2.1. kinni pidama liikmete koostöö ja vastastikuse abistamise põhimõtetest
  2.2. täitma käesolevat põhikirja ja VTL-i juhtorganite otsuseid
  2.3. kaasa aitama ja osalema VTL-i tegevuses
  2.4. hoiduma teiste liikmete huvide kahjustamisest, omavahelistest intriigidest
  2.5. tasuma liikmemaksu ja täitma muud varalised kohustused tähtaegselt
  2.6. enne liikmest lahkumist tasuma kõik võlgnevused
  2.7. olema lojaalne ühingu suhtes ning hoidma VTL-i head mainet.

VII. VTL-i JUHTORGANID

 1. VTL-i juhtorganid on ühingu liikmete üldkoosolek ja juhatus.

VIII. VTL-i LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

 1. VTL kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek.
 2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas ja selle kutsub kokku ühingu juhatus
  nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
 3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui seda taotleb kirjalikult 1/10 ühingu
  liikmetest.
 4. Üldkoosoleku toimumisest peab kirjalikult (e-kiri) ette teatama vähemalt 10 päeva.
  Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja
  koht ning üldkoosoleku päevakord.

IX.ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS

Üldkoosoleku ainupädevuses on:

 1. Põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine.
 2. Eesmärgi muutmine.
 3. VTL-i liikmete hulgast juhatuse liikmete valimine.
 4. Revisjonikomisjoni valimine.
 5. Liikmemaksude suuruse määramine ja tasumise korra kehtestamine.
 6. Majandusaastaaruande ja revisjoni aruande kinnitamine.
 7. Üldkoosolek võib otsustada kõiki teisi VTL-i tegevusse puutuvaid küsimusi.

X. ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD

 1. Ühingu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on
  esindatud üle poole VTL-i liikmetest.
  Juhul kui üldkoosolekust ei võta osa üle poole ühingu liikmetest, sel juhul kutsutakse
  üldkoosolek sama päevakorraga teistkordselt kokku ja selline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 2. Otsused võetakse vastu avalikul hääletusel.
 3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
  osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse
  vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik
  ühingu liikmed.
 4. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul
  osalenud liikmetest.
 5. Üldkoosolek on avalik ja sellest võib osa võtta iga VTL-i liige või tema esindaja,
  kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.
 6. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga
  või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
  kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

XI. JUHATUS

 1. VTL tegevust juhib ja seda esindab juhatus. Juhatuses on 7 (seitse) liiget.
 2. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt määratud ajaks, kuid mitte kauemaks kui
  kolmeks aastaks
 3. Juhatuse liikmed valib salajasel hääletamisel üldkoosolek. Juhatuse liikmed
  valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
 4. VTL võib kõigis õigustoimingutes esindada kas juhatuse esimees üksi või teised
  juhatuse liikmed ühiselt.
 5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse
  liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud
  juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav
  koosoleku juhataja hääl.
 6. Juhatus vaatab läbi ja otsustab VTL-i liikmeks astumise ja ühingust väljaastumise
  avaldused.
 7. Tegevdirektori ametisse võtmine ja tegevaparaadi struktuuri kinnitamine, teenuste
  hindade kinnitamine.
 8. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
 9. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase
  täitmisega tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele, vastutavad
  võlausaldajate ees solidaarselt ühinguga.

XII TEGEVDIREKTOR

 1. Juhib tegevaparaadi tööd ja VTL-i tegevust.
 2. Tegevdirektori ametijuhendi ja tööülesanded määratakse ametijuhendis, mille
  kinnitab juhatus.

XIII. REVISJONIKOMISJON

 1. On kontrollorgan, mille ülesanne on VTL-i finantsmajandusliku ja muu tegevuse
  revideerimine vähemalt üks kord aastas.
 2. Vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni valib liikmete üldkoosolek liikmete seast
  kuni kolmeks aastaks.. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda juhatuse liige.
 3. Revisjonikomisjoni koosolekul valitakse komisjoni esimees.
 4. Koosolek on otsustusvõimeline kui osa võtab 2/3 revisjoni liikmetest.
 5. Revisjonikomisjon esitab oma töö aruande üldkoosolekul.

XIV. VTL-i VARA TEKKIMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

 1. Ühingu vara tekib: liikmemaksudest; riigi poolt eraldatud vahenditest; varalistest
  annetustest ja eraldistest; sponsorite toetustest; soetustest omavahendite arvel;
  tulust, mis saadakse VTL-i põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasulistest
  teenustest ja ürituste korraldamisest; kinnis- ja vallasvaraga tehingutest;
  laenuintressidest; osatähtede, aktsiatega või muude väärtpaberitega tehtud
  tehingutest; muust tulust, mis on vajalik VTL-i põhikirjaliseks tegevuseks.
 2. Ühingu varaks võib olla igasugune vara, mille omandamine ja omamine ei ole
  seadusega keelatud.
 3. Ühingul on õigus omada ja teha tehinguid mistahes osatähtede ja aktsiatega või
  muude väärtpaberitega.
 4. Ühingu liikmemaks tuleb tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud
  suurusele ja korrale.
 5. Ühingust väljaarvamisel ja väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata.
 6. Ühingul on õigus nii kinnis- kui vallasvaraga teha kõiki seaduslikke tehinguid.
 7. VTL vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga.
 8. VTL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
 9. VTL-i kasumit ei jaotata liikmete vahel.

XV. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

 1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
  korras.
 2. VTL likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 3. Likvideerimisel allesjäänud vara kasutamise otsustab üldkoosolek vastavalt
  seadusele.

Juhatuse esimees Ivar Rosenberg allkirjastatud